:beyli - Regulamin serwisu internetowego

REGULAMIN SERWISU „BEYLI.PL”

1. KIM JESTEŚMY, czyli postanowienia ogólne i definicje

1.1. Drodzy Użytkownicy, przedstawiamy Wam nasz serwis internetowy pn. „Beyli.pl”, który zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy po to by umożliwić Wam składanie zamówień na nakładki ortodontyczne (dalej jako Alignery Beyli), pomagał łączyć was z dentystami u których możecie wykonać weryfikację stanu uzębienia pod kątem stosowanie Alignerów Beyli oraz możecie kontaktować się przez platformę z uprawnionym lekarzem przygotowującym dla Was plan leczenia z wykorzystaniem informacji gromadzonych przez Was w serwisie Beyli.pl.

1.2. W regulaminie naszego serwisu internetowego określimy w szczególności rodzaje usług jakie świadczymy poszczególnym użytkownikom za jego pośrednictwem, warunki świadczenia tych usług, warunki ich zamawiana i odpłatności za nie, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin udostępniamy nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: www.beyli.pl/page/terms-and-conditions, ale na Waszą prośbę możemy go również udostępnić w taki sposób, który umożliwi Wam jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez przesłanie jego treści w formacie PDF na adres poczty elektronicznej przez Was wskazany. Dokument w formacie PDF możecie odczytać za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji takiej jak np. Adobe® Reader, który można pobrać za darmo ze strony www.adobe.com.

1.3. Ilekroć ten Regulamin posługuje się jednym z poniższych pojęć, rozumiemy je w sposób zdefiniowany poniżej:

Administrator – Beyli sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, e-mail: biuro@beyli.pl.

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Korzystający – Usługodawca zewnętrzny lub Użytkownik.

Lekarz – Usługodawca zewnętrzny będący osobą fizyczną, prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wykonującą zawodowo szeroko rozumiane świadczenia zdrowotne, co obejmuje w szczególności lekarzy dentystów oraz ortodontów, a także inne podmioty wykonujące wszelkiego rodzaju działalność medyczną.

Oferta – proponowana przez Usługodawcę zewnętrznego, za pośrednictwem Serwisu, Usługa o określonych właściwościach wskazywanych każdorazowo przez Usługodawcę zewnętrznego.

Profil Usługodawcy – indywidulany profil Usługodawcy zewnętrznego, za pośrednictwem, którego Usługodawca zewnętrzny może przedkładać Oferty usług świadczonych w ramach swojego przedsiębiorstwa, prowadzony przez Administratora, chroniony hasłem i przypisany do numeru telefonu i/lub adresu e-mail Usługodawcy zewnętrznego, na którym gromadzone są dane Usługodawcy zewnętrznego, informacje o akcjach wykonywanych w ramach Serwisu, w szczególności informacje o oferowanych usługach. Niniejszy Profil podlega weryfikacji przez Administratora celem potwierdzenia zgodności przedkładanych danych.

Profil Użytkownika - oznacza Twoją przestrzeń sieciową w Serwisie, powstająca w wyniku zgodnej z Regulaminem rejestracji, z której możesz korzystać po zalogowaniu, zawierająca Twoje Dane osobowe i informacji dotyczących Ciebie, które są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Beyli, w tym w szczególności Twoje imię, nazwisko, waga, wzrost, narodowość, płeć, data urodzenia, PESEL, numer ubezpieczenia bądź katy medycznej, grupa krwi, wyniki badań krwi, pomiary pulsu, osoba do kontaktu ICE, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia (m.in. Problemy, stosowane produkty i wyroby medyczne i opinie na ich tematy dane o chorobie, spotkanie z lekarzami itp.).

Polityka prywatności - oznacza dokument, który opracowaliśmy, a który zawiera informacje dotyczące zasad na jakich zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i w inny sposób przetwarzamy Twoje Dane osobowe. Dokument ten jest dostępny pod adresem internetowym www.beyli.pl/page/privacy-policy

Regulamin – niniejszy regulamin, znajdujący się na stronie www.beyli.pl/page/terms-and-conditions określający zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rejestracja – czynności polegające na założeniu Profilu Usługodawcy lub Profilu Użytkownika w Systemie za pośrednictwem formularza. Usługodawca zewnętrzny oraz Użytkownik otrzymają uprawnienie do logowania się w Serwisie za pośrednictwem własnego Profilu.

Rezerwacja – rezerwacja Usług świadczonych przez Usługodawców zewnętrznych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

Serwis – strona internetowa www.beyli.pl oraz aplikacja mobilna, prowadzona przez Administratora.

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą zewnętrznym albo Użytkownikiem, a Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Usługa – działanie oferowanie przez Usługodawcę zewnętrznego na zasadach i w sposób opisany w Serwisie, będące przedmiotem świadczenia Usługodawcy zewnętrznego, na rzecz Użytkownika.

Usługobiorca - Użytkownik przyjmujący Ofertę Usług Usługodawcy zewnętrznego za pośrednictwem Serwisu, w celach niezwiązanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca zewnętrzny – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, oferująca swoje usługi za pośrednictwem Profilu Usługodawcy w Serwisie.

Użytkownik – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada Profil Użytkownika w Serwisie oraz jest uprawniona do korzystania z Ofert Usług Usługodawcy zewnętrznego oraz ofert Administratora w zakresie zakupu Alignerów.

Zgłoszenie – poinformowanie Administratora, w jakikolwiek sposób, przez każdą osobę, o niezgodności Oferty Usługi z Regulaminem, przeznaczeniem lub charakterem Serwisu albo przepisami obowiązującego prawa

2. CO DLA WAS ROBIMY czyli zasady świadczenia Usług

2.1. Przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnienie Usługodawcom zewnętrznym platformy internetowej, w postaci Serwisu, na której mogą oferować swoje szeroko rozumiane świadczenia zdrowotne z zakresu Stomatologii, a także przygotowywania planów leczenia związanych ze stosowaniem Alignerów Beyli, w szczególności przez udostępnienie przez Administratora:

 • 2.1.1. upowszechnienia Ofert Usług Usługodawców zewnętrznych,
 • 2.1.2. wyszukiwania Usługodawców zewnętrznych oraz ich Ofert przez Użytkowników,
 • 2.1.3. Ofert Usługi przez Usługodawcę zewnętrznego, w formie Wirtualnego Gabinetu Lekarskiego,
 • 2.1.4. Użytkownikom dokonania Rezerwacji Usług u Usługodawców zewnętrznych,
 • 2.1.5. Użytkownikom zadawania pytań Usługodawcom zewnętrznym,
 • 2.1.6. Użytkownikom dodawania ocen o Usługodawcach zewnętrznych a także świadczenie usług w postaci sprzedaży Alignerów Beyli.

2.2. Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności jest w pełni dobrowolne.

2.3. Pozycja Profili Usługodawców w wyszukiwarce może zależeć od liczby wyszukań Usługodawcy zewnętrznego, kosztu Usługi lub zawartej umowy między Administratorem, a Usługodawcą zewnętrznym.

2.4. Do udostępniania Ofert Usług w Serwisie uprawnieni są jedynie Usługodawcy zewnętrzni posiadający Profil Usługodawcy.

2.5. Administrator weryfikuje dane zawarte w Profilu Usługodawcy.

Zasady rozliczeń dostępu do Serwisu przez Usługodawców uregulowane są w odrębnej umowie, która jest zawierana pomiędzy Administratorem, a Usługodawcą zewnętrznym.

2.6. Zasady rozliczeń usług świadczonych przez Usługodawców zewnętrznych na rzecz Usługobiorców, zasady zakupu Alignerów przez Użytkowników, a także zasady świadczenia usług telemedycyny przez Usługodawców zewnętrznych na rzecz Usługobiorców określone są treścią odrębnych umów zawieranych przy zakupie towarów lub usług.

2.7. Pamiętaj, że Administrator nie upowszechnia własnych Ofert Usług, lecz jedynie udostępnia Serwis Usługodawcom zewnętrznym i Usługobiorcom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Usługi świadczone przez Usługodawców zewnętrznych ani za treść ich ofert. Administrator ponosi odpowiedzialność za sprzedaż towarów na zasadach określonych w warunkach zamówieniach, akceptowanych przez Użytkownika przy nabyciu towaru.

3. CO MOŻE I MUSI LEKARZ – czyli Prawa i obowiązki Usługodawcy zewnętrznego

3.1. Usługodawca zewnętrzny jest uprawniony do:

 • 3.1.1. Udostępniania za pośrednictwem Serwisu Oferty Usługi stanowiącej świadczenia zdrowotne, usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne w sposób zgodny z przeznaczeniem i charakterem Serwisu, umową oraz z przepisami prawa,
 • 3.1.2. zmiany w każdym momencie, zarówno treści jak i sposobu wykonywania, Oferty Usługi,
 • 3.1.3. posiadania jednego Profilu Usługodawcy w Serwisie,
 • 3.1.4. usuwania udostępnionej Oferty Usługi z Serwisu,

3.2. Usługodawca zewnętrzny jest zobowiązany do:

 • 3.2.1. ochrony swojego loginu oraz hasła do Profilu Usługodawcy w Serwisie oraz nieudostępniania osobom nieuprawnionym powyższych danych,
 • 3.2.2. rzetelnego realizowania swoich wszystkich obowiązków wobec Usługobiorców,
 • 3.2.3. udostępniania Ofert Usług zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Każda Oferta Usług stanowiąca typ czynu zabronionego będzie, niezwłocznie po otrzymaniu uzasadnionego Zgłoszenia, usuwana z Serwisu oraz zostanie przekazane zawiadomienie, do odpowiednich organów, o możliwości popełnienia wykroczenia lub przestępstwa przez Usługodawcę zewnętrznego,
 • 3.2.4. podania prawdziwych informacji o swojej działalności w szczególności do podania: imienia i nazwiska lub nazwy, miejsca zamieszkania lub siedziby, oraz miejsca świadczenia usług dla Usługobiorców. Podanie nieprawdziwych informacji może skutkować rozwiązaniem Umowy i usunięciem Profilu,
 • 3.2.5. udostępniania jedynie zgodnych ze stanem prawnym i faktycznym informacji o świadczonych Usługach. Wszystkie nieprawdziwe informacje będą usuwane przez Administratora, a uporczywe działanie w ww. zakresie Usługodawcy zewnętrznego może skutkować rozwiązaniem Umowy i usunięciem Profilu,
 • 3.2.6. określenia prognozowanego czasu wykonywania przedmiotowych Usług,
 • 3.2.7. przestrzegania niniejszego Regulaminu
 • 3.2.8. niezbywania Profilu Usługodawcy innemu podmiotowi. Każdy Profil jest przypisany do konkretnego Usługodawcy zewnętrznego,
 • 3.2.9. nieudostępniania Profilu Usługodawcy ani danych dostępowych do Profilu, osobom nieupoważnionym,
 • 3.2.10. zapłaty określonego odrębną umową wynagrodzenia dla Administratora,
 • 3.2.11. zapewnienia sobie posiadania niezbędnych uprawnień do wykonywania oferowanych Usług.
 • 3.2.12. formułowania Ofert na Usługi w sposób niestanowiący niedozwolonej przepisami prawa reklamy,
 • 3.2.13. nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Serwisu na zasadach określonych umową pomiędzy Administratorem oraz Usługodawcą zewnętrznym,
 • 3.2.14. niezwłocznej korekty danych w Profilu Usługodawcy w przypadku zmiany którychkolwiek z danych podanych przy Rejestracji.

4. JAK ZAREJESTROWAĆ PROFIL

4.1. Usługodawca zewnętrzny, aby mógł korzystać z Serwisu w sposób określony w Regulaminie, w szczególności z dodawania Ofert, musi założyć Profil Usługodawcy.

4.2. Profil Usługodawcy zewnętrznego jest zakładany za pośrednictwem Serwisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie Regulaminu.

4.3. Dla rejestracji profilu Usługodawcy zewnętrznego konieczne jest potwierdzenie tożsamości i uprawnień Usługodawcy zewnętrznego poprzez wgranie czytelnego skanu dokumentu uprawniającego Usługodawcę do świadczenia usług medycznych.

4.4. Po dokonaniu wyżej wymienionych czynności Usługodawca zewnętrzny, aby móc korzystać z Serwisu powinien kliknąć link aktywacyjny wysłany za pośrednictwem poczty e-mail.

4.5. Użytkownik, aby mógł korzystać z Serwisu w sposób określony w Regulaminie musi założyć Profil Użytkownika.

4.6. Profil Użytkownika jest zakładany za pośrednictwem Serwisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

4.7. Po dokonaniu wyżej wymienionych czynności Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny wysłany za pośrednictwem poczty e-mail.

4.8. Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil.

4.9. Użytkownik jest zobowiązany do podania kompletnych oraz zgodnych z prawdą danych wymaganych w formularzu.

4.10. W celu korzystania z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik może zalogować się poprzez dane zebrane w serwisie Beyli.pl

4.11. Administrator jest uprawniony do wysyłania powiadomień oraz informacji na adres e-mail Użytkownika.


4.12. Przez zarejestrowanie Profilu Usługodawcy zewnętrznego lub Użytkownika dochodzi do zawiązania Umowy pomiędzy wskazanymi osobami oraz Administratorem.

5. KIEDY ZAWIERAMY UMOWĘ

5.1. Zawarcie umowy następuje w momencie zarejestrowania Profilu Usługodawcy lub Profilu Użytkownika. Przez zawarcie umowy, Korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

5.2. Umowę między Administratorem, a Korzystającym zawiera się na czas nieokreślony.

5.3. Korzystający po zarejestrowaniu Profilu oraz zalogowaniu się uzyskuje pełny dostęp do Serwisu, tj. między innymi do oferowania Usług oraz ich przyjmowania.

5.4. Umowa między Administratorem, a Usługodawcą zewnętrznym może zostać rozwiązana w każdym czasie, bez potrzeby uzasadniania, przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę zewnętrznego, powinien on wysłać oświadczenie o wypowiedzeniu na adres: biuro@beyli.pl.

5.5. W uzasadnionych okolicznościach Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w trybie natychmiastowym. Przez uzasadnione okoliczności należy rozumieć między innymi: uporczywe naruszanie Regulaminu, oferowanie Usług sprzecznych z prawem, itp.

5.6. Umowa między Administratorem, a Użytkownikiem może zostać rozwiązana w każdym czasie, bez potrzeby uzasadniania, przez Użytkownika w trybie natychmiastowym.

5.7. Następstwem rozwiązania Umowy jest jednoczesne usunięcie Profilu Usługodawcy lub Profilu Użytkownika.

5.8. Rozwiązanie Umowy następuje również na innych zasadach określonych w Regulaminie.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Jeśli jesteś Konsumentem, to masz prawo odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Dla zachowania tego terminu wystarczy, że wyślesz Nam oświadczenie o wykonaniu tego prawa przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

6.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w pkt. 6.1. możesz

 • 6.2.1. przesłać listownie na nasz adres wskazany w pkt. 6.1., korzystając w tym celu z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (korzystanie z formularza nie jest to obowiązkowe) lub
 • 6.2.2. przesłać elektronicznie na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@beyli.pl formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (korzystanie z formularza nie jest to obowiązkowe) lub składając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie

6.3. Jeśli skorzystałeś z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 6.1 zwrócimy Ci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Ciebie płatności związane z korzystaniem z Serwisu. Jeśli jednak zażądałeś abyśmy wykonywanie Usługi rozpoczęli przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a korzystanie z nich związane jest z odpłatnością będziesz zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

6.4. Twoją płatność zwracamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego sam użyłeś, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

7. JAK DODAĆ OFERTĘ

7.1. Oferty Usług dodaje samodzielnie Usługodawca zewnętrzny za pośrednictwem swojego Profilu Usługodawcy w Serwisie lub w zależności od umów łączących go z Administratorem, za pośrednictwem Administratora.

7.2. Dodana Oferta Usługi nie może być sprzeczna z Regulaminem, charakterem i przeznaczeniem Serwisu, dobrymi obyczajami oraz z obowiązującym prawem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7.3. Usługodawca zewnętrzny może w każdej chwili zmienić lub zrezygnować z oferowania Usługi. W przypadku zmiany zasad oferowania Usługi lub wycofania Usługi po zaakceptowaniu Oferty, Usługodawca zewnętrzny jest zobowiązany do wykonania zobowiązania zgodnie z warunkami oferty Usługi przed jej zmianą lub wycofaniem.

7.4. Usługodawca zewnętrzny we własnym zakresie może udzielić odpowiedzi lub wyjaśnień dotyczących Oferty Usługi. W szczególności może to zrobić w Ofercie Usługi, w wiadomości prywatnej przez Serwis, jak również w drodze komunikacji e-mail.

8. REZERWACJE WIZYT

8.1. Użytkownik może dokonać Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu po zalogowaniu się do Profilu Użytkownika.

8.2. Użytkownik może dokonać Rezerwacji u różnych Usługodawców zewnętrznych.

8.3. Po dokonaniu Rezerwacji Usługobiorca otrzymuje potwierdzenie na adres mailowy bioru@beyli.pl

8.4. Usługodawca zewnętrzny i Usługobiorca mogą w każdym momencie bez potrzeby uzasadniania odwołać Rezerwację.

8.5. Zapłata za Usługę jest dokonywana za pośrednictwem Serwisu.

8.6. Usługodawca zewnętrzny uprawnia Serwis do pobrania w jego imieniu opłaty od Usługobiorcy oraz zobowiązuje go do przekazania opłaty do Usługodawcy zewnętrznego, z chwilą realizacji Usługi, po potrąceniu przez Administratora ewentualnych opłat wynikających z umowy pomiędzy Usługodawcą zewnętrznym i Administratorem.

8.7. Serwis dokonuje jedynie poboru zaliczki na poczet Usługi. Usługodawca zewnętrzny obowiązany jest dokonać fiskalizacji wskazanej opłaty (np. poprzez wystawienie paragonu) z chwilą odbycia wizyty przez Usługobiorcę.

9. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

9.1. Jesteście uprawnieni do składania reklamacji dotyczącej działania Serwisu oraz jego awarii.

9.2. Reklamacje mogą być złożone w ciągu 14 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia do Administratora drogą mailową na adres e-mail: biuro@beyli.pl.

9.3. Reklamacja powinna wskazywać przynajmniej: imię i nazwisko, login i adres mailowy Korzystającego oraz przyczynę Reklamacji. Niewskazanie ww. danych oraz informacji będzie skutkowało uniemożliwieniem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi do czasu podania tych danych.

9.4. Staramy się rozpoznawać reklamacje możliwie szybko, ale nie będziemy w tym zakresie przekraczać 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

9.5. Odpowiedzi na reklamację udzielamy w formie mailowej na adres e-mail wskazany przez Korzystającego, który składał reklamację.

10. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ LEKARZY

10.1. Drodzy Usługobiorcy. Pamiętajcie, że reklamacje dotyczące niewykonanych lub nienależycie wykonanych Usług medycznych należy składać bezpośrednio do Usługodawcy zewnętrznego w formie pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem e-mail.

10.2. Dane Usługodawcy zewnętrznego na które należy składać reklamacje są dostępne w jego Ofercie lub w Profilu Usługodawcy.

10.3. Wszystkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawców zewnętrznych doręczone Administratorowi, zostaną przekazane właściwemu adresatowi reklamacji. Za każdym razem będziemy niezwłocznie powiadamiali o przekazaniu reklamacji.

10.4. Nie jesteśmy stroną usług świadczonych przez Usługodawców zewnętrznych, wobec czego nie ponosimy odpowiedzialności odszkodowawczej lub na zasadzie rękojmi ani gwarancji za wady fizyczne lub prawne Usług świadczonych przez Usługodawców zewnętrznych na rzecz Usługobiorców.

11. JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI TECNHICZNE

11.1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń mających dostęp do przeglądarki internetowej oraz do Internetu.

11.2. Korzystanie z Serwisu wymaga aktywnego połączenia z Internetem jak również w przypadku korzystania z Serwisu na urządzeniu mobilnym wymagane jest dysponowanie sprawnym urządzeniem mobilnym z aktualnym systemem android lub iOS.

11.3. Za spełnienie wymogów technicznych odpowiada jedynie Korzystający. Administrator nie zapewnia dostępu do Internetu oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z Serwisu.

11.4. Możesz korzystać z Serwisu za pośrednictwem wybranej przez siebie przeglądarki internetowej, przy czym musisz pamiętać, że nie wszystkie przeglądarki zapewniają jednakowy komfort korzystania ze stron internetowych. Korzystanie z Beyli.pl wymaga korzystania z łącz internetowych oferowanych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, aktywnego konta poczty elektronicznej oraz włączonej obsługi skryptów JavaScript. Koszt korzystania z połączenia internetowego określają taryfy wybranego przez Ciebie dostawcy usług telekomunikacyjnych,

11.5. Jakkolwiek staramy się ulepszać, unowocześniać i poprawiać nasz Serwis, miej świadomość, że udzielamy Wam licencji na korzystanie z Serwisu w wersji „taki jak jest” („as is”) co oznacza, że udzielamy Wam licencji na korzystanie z Serwisu w takim stanie w jakim ów Serwis się znajduje, nie udzielając jakichkolwiek gwarancji jakości czy innych oświadczeń, innych niż te, które wskazaliśmy w Regulaminie.

12. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

12.1. Korzystanie z serwisu wymaga tego abyśmy przetwarzali Twoje Dane osobowe. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego przetwarzania oraz zasady jakimi się w związku z tym kierujemy, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

13. JAK WYGLĄDA NASZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ

13.1. Administrator jako podmiot udostępniający miejsce do zawierania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną między Usługodawcą zewnętrznym, a Usługobiorcą nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość, terminowość ani sposób oferowanych przez Usługodawcę zewnętrznego Usług. Jeżeli masz co do tego jakiekolwiek zastrzeżenia zgłoś to do Usługodawcy.

13.2. Usługodawca zewnętrzny świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi jedynie w swoim imieniu, na własną odpowiedzialność oraz na własny rachunek. Pamiętaj, że zgodnie z polskimi przepisami, każdy lekarz musi być obowiązkowo ubezpieczony.

13.3. Miej na uwadze, że Serwisu został stworzony i działa wyłącznie w celu łączenia pacjentów z lekarzami. Serwis nie jest serwisem medycznym i nie świadczymy za jego pośrednictwem jakichkolwiek usług medycznych ani też nie wykonujemy świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności świadczeń mających na celu diagnozowanie chorób czy poprawę stanu zdrowia. W przypadku świadczeń medycznych świadczonych na odległość dostarczamy jedynie niezbędnej infrastruktury, aby było to możliwe. Poza wypadkami, w których udostępniasz swoje Dane osobowe i inne informacje Lekarzowi na podstawie odpowiednich funkcjonalności Serwisu, Twoje dane nie są w żaden sposób analizowane przez podmioty wykonujące świadczenia zdrowotne w sposób profesjonalny, a co za ty idzie nie stanowią jakiejkolwiek kompleksowej oceny Twojego stanu zdrowia ani porady w tym zakresie.

13.4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych, za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

13.5. Jesteśmy uprawnieni do czasowego wyłączenia Serwisu w celu przeprowadzenia Konserwacji i/lub jego polepszenia. Czynności te będą świadczone w interesie Korzystających z Serwisu.

13.6. Nie udzielamy rękojmi ani gwarancji w odniesieniu do jakości, prawidłowości ani dostępności Usług.

13.7. Dane zgromadzone w Serwisie chronimy m.in. poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL) a także certyfikatów ISO i innych rozwiązań zabezpieczających Twoje dane w Serwisie.

13.8. Rozpoczniemy świadczenie dla Ciebie Usług po zawarciu Umowy oraz po dokonaniu płatności Opłaty licencyjnej za pierwszy Okres subskrypcji, chyba, że naliczyliśmy Ci rabat na korzystanie z naszych Usług. Jeśli jesteś Konsumentem, będziemy mogli rozpocząć świadczenie dla Ciebie usług po upływie terminu, w którym masz prawo od Umowy odstąpić to jest po upływie 14 od dnia zawarcia umowy. Jeśli chcesz abyśmy rozpoczęli świadczenie Usług przed upływem tego terminu, złóż takie żądanie klikając odpowiedni checkbox podczas rejestrowania się w Serwisie.

13.9. Z korzystaniem z naszego Serwisu wiąże się zagrożenie obejmujące możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu. Z tego względu ważne jest abyś zwrócił uwagę na zasady korzystania z Serwisu opisane w pkt. 4 Regulaminu.

13.10. Administrator oświadcza, że :

 • 13.10.1. nie jest inicjatorem świadczenia usług świadczonych za pomocą Serwisu ani przekazu treści formułowanych na forum Serwisu;
 • 13.10.2. nie wybiera, nie wpływa w żaden sposób i nie kontroluje Użytkowników;
 • 13.10.3. nie wybiera, nie modyfikuje nie akceptuje treści umieszczanych w Serwisie przez Użytkowników, w szczególności Administrator nie kontroluje tych treści pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz nienaruszania przez nie praw osób trzecich.

14. Zmiany Regulaminu

14.1. Administrator jest uprawniony do dokonania zmian w Regulaminie.

14.2. Każda zmiana Regulaminu wymaga zakomunikowania propozycji zmiany Usługodawcy zewnętrznemu oraz Użytkownikowi.

14.3. Brak akceptacji zmian Regulaminu przez Usługodawcę zewnętrznego lub Użytkownika skutkuje rozwiązaniem Umowy z danym podmiotem w trybie natychmiastowym.

15. NA KONIEC - czyli postanowienia końcowe

15.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dalszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego.

15.2. Do świadczeń telemedycyny, świadczonych przez Usługodawców zewnętrznych na rzecz Użytkowników, z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

15.3. Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania Umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora. Przepis zdania pierwszego nie ma zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.

15.4. Nasz Serwis cały czas się rozwija i poszerza o nowe funkcjonalności mające usprawnić jego pracę a Wam przynieść większe zadowolenie i komfort w korzystaniu z niego. Z tych powodów może w przyszłości może zajść konieczność dostosowania tego Regulaminu do owych funkcjonalności i jego zmiany. O każdej zmianie Regulaminu poinformujemy Cię elektronicznie wysyłając informację o zmianie Regulaminu na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej oraz wyświetlając informację o jego zmianie przy pierwszym logowaniu do Serwisu. Jeśli nie akceptujesz zmian regulaminu, możesz wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Do czasu upływu okresu wypowiedzenia będzie Cię obowiązywał Regulamin w wersji niezmienionej.

15.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23. 9. 2019