:beyli - Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego beyli.pl

§ 1 Podstawowe informacje o Serwisie Niniejsza Polityka prywatności określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu internetowego beyli.pl

§ 2 Słowniczek pojęć Na potrzeby niniejszego Regulaminu działania serwisu internetowej beyli.pl:

1) Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych, stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej, który pozwala na jej zidentyfikowanie.

2) Formularz Kontaktowy – oznacza formularz, w którym Użytkownicy Serwisu zamieszczają niezbędne dane w celu otrzymania informacji o przedmiocie działalności oraz usługach świadczonych przez Operatora;

3) Operator lub Administrator – oznacza Beyli Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Aleje Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000774426, NIP 7010910256, REGON: 382720758,

4) Regulamin – oznacza Regulamin działania serwisu internetowego beyli.pl, który określa prawa i obowiązki Operatora oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu;

5) Serwis - oznacza serwis działający pod adresem internetowym www.beyli.pl;

6) Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet.

§ 3 Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności Serwisu to dokument, który dotyczy ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, w tym szczególnych kategorii Danych Osobowych. Polityka określa zasady dbania o prywatność Użytkowników w oparciu o następujące przepisy prawa:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO);

2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);

3) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123);

4) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.).

 1. Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego połączenia. Informacje przesyłane i odbierane przez Serwis są prywatne.

§ 4 Przeglądanie zasobów Serwisu przez Użytkownika Przechowywanie zapytań kierowanych do serwera nie wymaga przetwarzania Danych Osobowych, ponieważ dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony Serwisu. Zasoby przeglądane przez Użytkownika identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

1) publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

2) nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

3) nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

4) czasu nadejścia zapytania;

5) pierwszego wiersza żądania http;

6) kodu odpowiedzi http;

7) liczby wysłanych przez serwer danych;

8) adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

9) informacji o przeglądarce Użytkownika; 10) informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. § 5 Polityka Cookies

 1. Serwis wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez Serwis na urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.

 2. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych i adresowych Użytkownika, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Technika „cookies” pozwala wyłącznie określić profil informacji, jakimi Użytkownik jest zainteresowany. W ten sposób zebrane dane umożliwiają badanie zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.

3 Celem stosowania techniki „cookies” jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zbieranie anonimowych statystyk pomagających ustalić, w jaki sposób wykorzystywane są treści zamieszczone w Serwisie oraz prezentowanie Użytkownikom informacji i reklam dostosowanych do jego preferencji.

4 Użytkownik może sam zdecydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. W tym celu należy zmienić ustawienia/preferencje w przeglądarce www. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek zwykle pozwalają na zapisywanie cookies. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możliwe jest również korzystanie z Serwisu bez stosowania i zapisywania plików cookies, jednak wtedy nie wszystkie funkcje serwisu mogą być dostępne.

 1. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

1) „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej; 2) „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

3) „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

4) „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

5) „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

6) „własne” - zamieszczane przez Serwis;

7) „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis. Aktualnie na stronie internetowej wykorzystujemy ciasteczka:

Nazwa ciastka Rodzaj ciastka Opis ciastka

_ga Stałe Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych

_gat Stałe Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych

_gid Stałe Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych

§ 6 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Beyli Sp. z o.o. Beyli Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Aleje Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000774426, NIP 7010910256, REGON: 382720758, posiadająca wniesiony kapitał komandytowy w wysokości 5.000,00 zł, nr tel.: +48 733 364 444, e-mail: info@beyli.pl.

 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, którzy wysłali zapytanie za pomocą Formularza Kontaktowego, przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie i są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi Użytkowników Serwisu.

 3. Operator przetwarza Dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f oraz art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO. W stosunku do art 6 ust 1 lit a ) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów W stosunku do art 6 ust 1 lit b ) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy W stosunku do art 6 ust 1 lit f ) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem W stosunku do art 9 ust 2 lit a ) - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, związanego z przetwarzaniem danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby W stosunku do art 9 ust 2 lit h ) - przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, jeżeli są przetwarzane przez – lub na odpowiedzialność – pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe lub przez inną osobę również podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe

 4. Serwis gromadzi i przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkowników pozyskiwane poprzez Formularz Kontaktowy: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 5. Operator Serwisu przetwarza szczególne kategorie Danych Osobowych obejmujące stan zdrowia Użytkownika wyłącznie na podstawie wyraźnej i swobodnej zgody wyrażonej przez Użytkownika przy udostępnieniu tych Danych Osobowych za pomocą Formularza Kontaktowego lub osobiście.

 6. Użytkownikowi Serwisu w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych udostępnionych w Formularzu Kontaktowym przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych na zasadach określonych w RODO.

 7. Użytkownik Serwisu ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Dane Osobowe, w tym szczególne kategorie Danych Osobowych Użytkowników Serwisu podlegają profilowaniu przez Operatora. Profilowanie polega na automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Użytkownika. Operator dokonuje profilowania, aby lepiej poznać zainteresowania i potrzeby Użytkownika dotyczące przedmiotu działalności oraz usług świadczonych przez Operatora. Do profilowania wykorzystujemy udostępnione przez Użytkownika za pomocą Formularza Kontaktowego Dane Osobowe, w tym także szczególne kategorie Danych Osobowych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www oraz preferencje wyrażone w Serwisie.

 9. Podane przez Ciebie w powyższych celach dane możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne z utrzymaniem strony internetowej, poczty elektronicznej, wsparcia komunikacji lub dochodzenia ewentualnych roszczeń (usługi IT, usługi marketingowe, usługi księgowe, usługi prawne) wyłącznie w tych celach.10 Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na żądanie organów nadzorujących przestrzeganie prawa, innych organów administracji publicznej, Policji oraz innych służb. Udostępnienie danych osobowych nie wymaga zgody Użytkownika Serwisu.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności Serwisu w celu zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Polityki prywatności Serwisu może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

 2. Zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności Serwisu, w tym przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i polityki prywatności należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: gdpr@beyli.pl

 3. Ostanie zmiany w Polityce prywatności serwisu zostały wprowadzone w dniu 21 marca 2019 r.