Regulamin konkursu „Uśmiech. Od niego wszystko się zaczyna.”

Regulamin konkursu „Uśmiech. Od niego wszystko się zaczyna.“

 1. § 1 Postanowienia Ogólne

 2. Organizatorem konkursu pod nazwą „ Uśmiech. Od niego wszystko się zaczyna.(„Konkurs“) jest Beyli Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 13, 00-071 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000774426, ( „Organizator“ ).
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem („Regulamin“) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.beyli.pl/konkurs .
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 26.07.2019 roku od godz. 9:00 do dnia 05.09.2019 roku do godz. 23:59, a zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminach określonych w ust. 5 poniżej za pośrednictwem formularza konkursowego znajdującego się na stronie internetowej www.beyli.pl/konkurs („ Formularz konkursowy“).
 6. Konkurs odbędzie się w 6 (słownie: sześciu) etapach („ Etapy“):

 7. 1)Etap I - 26.07.2019 do 1.08.2019 r.
 8. 2)Etap II - 2.08.2019 do 08.08.2019 r.
 9. 3)Etap III - 09.08.2019 do 15.08.2019 r.
 10. 4)Etap IV - 16.08.2019 do 22.08.2019 r.
 11. 5)Etap V – 23 .08.2019 do 29.08.2019 r.
 12. 6)Etap VI – 30.08.2019- 05.09.2019 r.

 13. § 2 Uczestnictwo w Konkursie

 14. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są „Uczestnikami“.
 15. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również osoby bliskie w/w pracowników i współpracowników, przez co rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu.
 16. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie adresu poczty elektronicznej, podanego w Formularzu konkursowym.
 17. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:

 18. 1)zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;
 19. 2)akceptacja warunków niniejszego Regulaminu;
 20. 3)spełnienie kryteriów wskazanych w § 4 niniejszego Regulaminu.

 21. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 22. Uczestnictwa w Konkursie jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 23. § 3 Komisja

 24. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („ Komisja Konkursowa“).
 25. Komisja dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Regulaminu wyłaniając Zwycięzcę biorąc przy ocenie pod uwagę:

1.1) walory artystyczne 2. 2)oryginalność wykonania, 3. 3)nowatorski pomysł Uczestnika, 4. 4)zgodność z tematem Konkursu.

 1. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów.
 2. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają̨ zaskarżeniu.

 3. § 4 Zasady Konkursu

 4. 1. Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie informację o zasadach Konkursu, nagrodach oraz ramach czasowych Konkursu, a także link do Regulaminu Konkursu. 2. 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ustępie powyżej zostanie zamieszczone na # [ANNOTATION:

BY 'Ilona Kuźniecow' ON '2019-07-11T12:32:00'IK NOTE: 'Informacje do potwierdzenia.'] stronie internetowej Organizatora oraz na fanpage'ach Organizatora znajdujących się na Facebooku oraz Instagramie. 3. 3. Konkurs polegać będzie na wykonaniu zadania konkursowego, na które składają się: 1. 1)Wypełnienie Formularza konkursowego; 2. 2)Odpowiedź na pytanie: „dlaczego uśmiech jest dla Ciebie ważny i dlaczego chcesz rozpocząć leczenie nakładkami ortodontycznymi :beyli“ ( „ Praca konkursowa“).

 1. 4. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj. przesłać jedno zgłoszenie z Pracą konkursową.
 2. 5. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba, która wypełni wszystkie zadania konkursowe wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 3. 6. Komisja Konkursowa na każdym Etapie o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu, na podstawie kryteriów określonych w § 3 ust. 2 wybierze 7 Prac konkursowych w każdym etapie, które zostaną nagrodzone, zgodnie z zasadami określonymi w § 8.
 4. 7. Laureatem w rozumieniu Regulaminu jest wyłoniona przez Komisję Konkursową osoba, której Praca konkursowa została wybrana zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.
 5. 8. Laureaci zostaną wyłonieni w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia każdego Etapu. Organizator poinformuje Laureatów o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości email, przesłanej na adres wskazany w Formularzu konkursowym.
 6. 9. Nagroda zostanie przyznana po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. 10. Przesłanie Formularza konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. 11. Wszystkie Prace konkursowe przesłane przez Uczestników, mogą być opublikowane na stronach internetowych Organizatora (w tym: www.beyli.pl/konkurs ), jak również na fanpage'ach Organizatora znajdujących się na Facebooku oraz Instagramie na zasadach określonych w § 5 Regulaminu. Opublikowane Prace konkursowe zostaną opatrzone nickiem lub imieniem i nazwiskiem podanym w Formularzu konkursowym.

 9. § 5 Prawa autorskie, prawa do wizerunku

 10. 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w odniesieniu do Pracy konkursowej lub innych materiałów, przesłanych przy pomocy Formularza konkursowego w ramach przystąpienia do udziału w Konkursie przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste lub prawo do korzystania z tych utworów na wszystkich znanych polach eksploatacji, a także oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą utworów tekstowych, w szczególności Pracy konkursowej, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste (dalej łącznie jako: „Utwory“). Uczestnik oświadcza, że jego prawa opisane powyżej nie są w żaden sposób ograniczone oraz że udzielenie licencji i zgód objętych Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik na każde żądanie Organizatora lub przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 11. 2. Przesyłając Utwory na Konkurs Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich majątkowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora lub podmiotu, któremu Organizator udzieli licencji na korzystanie z utworów, zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub podmiot wskazany powyżej, z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
 12. 3. Przesyłając Utwory na Konkurs Uczestnik Konkursu niniejszym udziela nieodpłatnie Organizatorowi niewyłącznego i nieograniczonego w czasie prawa do korzystania z Utworów na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 13. 1)utrwalenie i zwielokrotnianie Utworów i ich fragmentów techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką cyfrową i światłoczułą, na dysku komputerowym;
 14. 2)wprowadzenie Utworów i ich fragmentów do pamięci komputera oraz do sieci multimedialnej;
 15. 3)publiczne udostępnianie Utworów i ich fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności na stronach internetowych;
 16. 4)wykorzystanie Utworów i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych i materiałach promocyjno-reklamowych;
 17. 5)wykorzystanie Utworów i ich fragmentów w publikacjach dowolnego rodzaju i o dowolnym charakterze.

 18. 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych do Utworów.
 19. 5. Uczestnik Konkursu, będąc uprawnionym do udzielenia takiej zgody, wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Utworów, w tym w szczególności poprzez dokonywanie zmian oraz na korzystanie przez Organizatora z opracowań Utworów, w tym do publikowania Utworów w zbiorach utworów oraz ich odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania a także wyraża zgodę na pierwsze udostępnienie Utworów publiczności i ich dalsze udostępnianie, pod imieniem lub nazwiskiem Uczestnika, nickiem Uczestnika lub anonimowo.

 20. § 6 Dane osobowe

1. 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO“) Organizator informuje, że: 1. 1)Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator tj. Beyli sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 13, 00-071 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000774426; 2. 2)W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych Uczestnicy mają prawo kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mailem: sabala@beyli.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1) powyżej. 3. 3)Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane: 1. a)w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Dane identyfikacyjne Uczestnika przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora polegający na podjęciu wszelkich działań niezbędnych do zorganizowania i realizacji Konkursu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 2. b)w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń Uczestników Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, polegającym na możliwości obrony przed potencjalnymi roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 3. c)w celu tworzenia materiałów promocyjnych Organizatora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na promocji Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 4. d)w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 5. e)w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 6. f)w celu publikacji prac konkursowych Uczestników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora oraz zgody Uczestnika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO). 4. 4)Dane osobowe będą przetwarzane: 1. a)Dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu – przez czas trwania Konkursu i okres 12 miesięcy od jego zakończenia lub do zgłoszenia sprzeciwu przez Uczestnika Konkursu. 2. b)Dla celów rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń Uczestników Konkursu - do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń Uczestników Konkursu. 3. c)Dla celów tworzenia materiałów promocyjnych - przez czas trwania Konkursu i okres 12 miesięcy od jego zakończenia lub do zgłoszenia sprzeciwu przez Uczestnika Konkursu. 4. d)Dla celów publikacji prac konkursowych Uczestnika Konkursu – do czasu upływu okresu na który udzielono licencji. 5. 5)W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W konsekwencji dane danego Uczestnika przestaną być przetwarzane przez Organizatora, chyba że Organizator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych danego Uczestnika istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub dane Uczestnika będą niezbędne Organizatorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wniesienie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego będzie za każdym razem skutkować automatycznym zaprzestaniem przetwarzania danych w tym celu. 6. 6)Dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 1. a)Podwykonawcom Organizatora (tj. podmiotom przetwarzającym) w tym m.in. informatycznym, agencjom marketingowym.
 2. b)Zarządowi Organizatora, partnerom Organizatora, tj. firmom, z którymi Organizator będzie współpracował przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, poszczególnym członkom Organizatora, w tym ich pracownikom, zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie Konkursu, jak również instytucjom wskazanym przez przepisy prawa, np. Urząd Skarbowy.

1. 1. 1. 7)Niezależnie od prawa do sprzeciwu Uczestnikom przysługiwać będzie prawo do: 1. a)uzyskania dostępu do danych (informacji jakie dane są przez Organizatora przetwarzane i w jakich celach) oraz otrzymania ich kopii. 2. b)skorygowania ich danych w zakresie, w którym są one niezgodne ze stanem rzeczywistym. 3. c)usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych, które Organizator obowiązany jest przechowywać z mocy prawa. 4. d)żądania ograniczenia przetwarzania danych, 5. e)przenoszenia danych do innego administratora danych, w zakresie, w którym Organizator będzie uprawniony do ich przeniesienia. 6. f)wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 7. g)wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.

 2. § 7 Nagroda

1. 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody, przyznawane na każdym Etapie („ Nagrody“):

1. 1. 1)jeden program leczenia ortodontycznego (wariant Lite 3 lub Complex 5), 2. 2)trzy soniczne szczoteczki do zębów CURAPROX HYDROSONIC CHS 100, 3. 3)trzy zaproszenia na warsztaty z prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej w Warszawie ( Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu ani noclegów w Warszawie)

1. 1. Jednemu Laureatowi nie może zostać przyznana więcej niż jedna Nagroda w czasie trwania Konkursu. 2. W wypadku, gdy w danym Etapie nie zostaną zgłoszone żadne Prace konkursowe lub gdy żadne ze zgłoszonych Prac konkursowych nie będzie spełniało warunków Regulaminu, Nagrody przewidziane na dany Etap nie zostaną przyznane. 3. Celem skorzystania z Nagrody, Zwycięzca obowiązany jest, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia go o przyznaniu Nagrody, pod rygorem utraty prawa do wykorzystania Nagrody, potwierdzić Organizatorowi, kierując wiadomość na adres kamila.sabala@beyli.pl , wolę przyjęcia Nagrody oraz podać numer zamówienia zestawu wycisków ze strony https://www.beyli.pl/do-it-yourself 4. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani jakikolwiek inny ekwiwalent. 5. Niespełnienie przez Laureata któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie skutkować będzie odmową przyznania Nagrody. 6. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. 7. Niewykorzystanie Nagrody z jakichkolwiek przyczyn stojących po stronie Laureata, w tym w szczególności ze względu na niedotrzymanie przez Laureata postanowień Regulaminu, nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Laureata jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora. 8. Warunkiem odebrania nagrody przez Laureata jest jego pozytywna kwalifikacja do programu leczenia Lite3 i Complex 5

 1. § 8 Reklamacje

 2. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu powinien informować Organizatora na wskazany adres e-mailowi: kamila.sabala@beyli.pl .
 3. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres elektroniczny Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez informację przesłaną na adres elektroniczny, z którego została wysłana reklamacja.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 6. § 9 Postanowienia Końcowe

 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Konkursu a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika.
 8. W przypadku zmiany danych, podanych przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 9. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że postępują w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających proces przyznania Nagrody.
 12. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.
 13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.