:beyli - Oferta 1500zł

Regulamin promocji „Zniżka dla Studentów”

§ 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zniżka dla Studentów” (dalej jako: „Promocja”) jest Beyli Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 13, 00-071 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000774426, (dalej jako: „Organizator”). 2. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej jako: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej beyli.pl/page/oferta1500PLN. 4. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 05.10.2019 roku do dnia 18.11.2019 roku (dalej jako: „Okres obowiązywania promocji”). 5. Regulamin określa warunki i zasady udzielania Promocji. 6. Promocja obowiązuje w salonach stacjonarnych Organizatora. 7. Promocja polega na udzieleniu zniżki w wysokości do 1.000 zł na aligner (aparat ortodontyczny) oraz do 500 zł zwrotu kosztów leczenia przeprowadzonego przez Organizatora (dalej łącznie jako: „Zniżka studencka”).

§ 2 Warunki uczestnictwa w Promocji 1. Uczestnikiem Promocji może być student lub uczeń-student uczelni wyższej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej po ukończeniu 18 lat (dalej jako: „Uczestnik”). 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora. 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest: 1) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu; 2) legitymowanie się odpowiednim dokumentem (dalej jako: Dokument uprawniający do zniżki studenckiej); 3) wyrażenie zgody na skopiowanie Dokumentu uprawniającego do zniżki studenckiej, 4) wypełnienie formularza zgłoszenia zakupu ze zniżką (dalej jako „Formularz”), 5) przekazanie Formularza Organizatorowi w terminie określonym w § 1 ust. 4. 4. Dokumentem uprawniającym do zniżki studenckiej dla:
1) uczniów jest aktualna legitymacja uczniowska, 2) studentów jest aktualna legitymacja studencka. 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 6. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności dostępnej na stronie www.beyli.pl. 7. Jedna osoba może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. 8. Uczestnik nie jest uprawniony do dokonania cesji uprawnienia do zniżki na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. 9. Wszelkiego rodzaju promocje oraz zniżki udzielane przez Organizatora nie łączą się z Promocją uregulowaną postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3 Warunki udzielenia Zniżki studenckiej 1. Uzyskanie oraz wykorzystanie Zniżki studenckiej możliwe jest wyłącznie w okresie obowiązywania Promocji. 2. Przekazanie Formularza, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 5, powinno nastąpić w okresie obowiązywania Promocji. 3. Zniżka studencka jest udzielana wyłącznie na aligner (aparat ortodontyczny) nabyty w trakcie obowiązywania Promocji. 4. Zniżka studencka na koszt leczenia, o którym mowa w § 1 ust. 7, obowiązuje wyłącznie w zakresie leczenia zrealizowanego w całości w okresie obowiązywania Promocji.

§ 4 Dane osobowe

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Organizator informuje, że:
    1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator tj. Beyli sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 13, 00-071 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000774426; 2) W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych Uczestnicy mają prawo kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mailem: gdpr@beyli.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1) powyżej. 3) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane: a) w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji. Dane identyfikacyjne Uczestnika przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora polegający na podjęciu wszelkich działań niezbędnych do zorganizowania i realizacji Promocji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). b) w celu weryfikacji tożsamości Uczestnika Promocji. Dane identyfikacyjne Uczestnika przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora polegający na podjęciu wszelkich działań niezbędnych do zorganizowania i realizacji Promocji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). c) w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń Uczestników Promocji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, polegającym na możliwości obrony przed potencjalnymi roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 4) Dane osobowe będą przetwarzane: a) Dla celów organizacji i przeprowadzenia Promocji – przez czas trwania Promocji i okres 12 miesięcy od jej zakończenia lub do zgłoszenia sprzeciwu przez Uczestnika Promocji. b) Dla celów weryfikacji i przeprowadzenia Promocji – przez czas trwania Promocji i okres miesiąca od jej zakończenia lub zgłoszenia sprzeciwy przez Uczestnika Promocji. c) Dla celów rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń Uczestników Promocji - do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń Uczestników Promocji. 5) W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W konsekwencji dane danego Uczestnika przestaną być przetwarzane przez Organizatora, chyba że Organizator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych danego Uczestnika istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub dane Uczestnika będą niezbędne Organizatorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wniesienie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego będzie za każdym razem skutkować automatycznym zaprzestaniem przetwarzania danych w tym celu. 6) Dane osobowe mogą zostać udostępnione: a) Podwykonawcom Organizatora (tj. podmiotom przetwarzającym) w tym m.in. informatycznym, agencjom marketingowym. b) Zarządowi Organizatora, partnerom Organizatora, tj. firmom, z którymi Organizator będzie współpracował przy organizacji i przeprowadzaniu Promocji, poszczególnym członkom Organizatora, w tym ich pracownikom, zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie Promocji, jak również instytucjom wskazanym przez przepisy prawa, np. Urząd Skarbowy. 7) Niezależnie od prawa do sprzeciwu Uczestnikom przysługiwać będzie prawo do: a) uzyskania dostępu do danych (informacji jakie dane są przez Organizatora przetwarzane i w jakich celach) oraz otrzymania ich kopii, b) skorygowania ich danych w zakresie, w którym są one niezgodne ze stanem rzeczywistym, c) usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych, które Organizator obowiązany jest przechowywać z mocy prawa, d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,  e) przenoszenia danych do innego administratora danych, w zakresie, w którym Organizator będzie uprawniony do ich przeniesienia, f) wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, g) wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji i otrzymania Zniżki studenckiej.

§ 5 Reklamacje

  1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Promocją Uczestnik Promocji powinien informować Organizatora na wskazany adres e-mailowi: sara.latkowska@beyli.pl.
  2. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przyznaniem Zniżki studenckiej drogą elektroniczną, na adres elektroniczny Organizatora.
  3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez informację przesłaną na adres elektroniczny, z którego została wysłana reklamacja.
  5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 6 Postanowienia Końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Promocji a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Promocji, bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika. 2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że postępują w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, mogą zostać wykluczeni z udziału w Promocji. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających proces przyznania Zniżki studenckiej. 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI „Zniżka dla Studentów”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAKUPY ZE ZNIŻKĄ

Niniejsze oświadczenie wypełniane jest w związku z zamiarem przystąpienia do Promocji „Zniżka dla Studentów” oraz uzyskania Zniżki studenckiej o której mowa w Regulaminie Promocji.

Dane Uczestnika Promocji:

Imię i Nazwisko

Numer legitymacji studenckiej/uczniowskiej

Parametry Zniżki edukacyjnej:

Rodzaj udzielonej zniżki Kwota udzielonej zniżki Zniżka na leczenie

Zniżka na aparat ortodontyczny

Uczestnik Promocji, niniejszym oświadcza, że: - akceptuje wszystkie warunki Promocji organizowanej przez Beyli sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 13, 00-071 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000774426 pod nazwą „Zniżka dla Studentów”, - przystępuje do Promocji „Zniżka dla Studentów” na warunkach określonych w Regulaminie Promocji, - w celu przystąpienia do Promocji „Zniżka dla Studentów”, w tym w celu realizacji związanych z nią obowiązków wynikających z przepisów prawa, dobrowolnie przekazał dane osobowe i wyraził zgodę na ich przetwarzanie przez Beyli sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącą administratorem danych osobowych. Uczestnik Promocji został poinformowany, że przysługuje mu prawo dostępu do jego danych osobowych i ich poprawiania.

Data i podpis Uczestnika Promocji

Data i podpis Organizatora Promocji