Polityka prywatności serwisu internetowego beyli-dental.pl

1. Podstawowe informacje o Serwisie

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu internetowego beyli.pl

1.2. Ilekroć niniejsza polityka prywatności posługuje się jednym z poniższych pojęć, rozumiemy je w sposób zdefiniowany poniżej:

1.2.1. Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych,
stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej, który pozwala na jej zidentyfikowanie.

1.2.2. Dane wrażliwe - oznaczają Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby

1.2.3. Formularz Kontaktowy – oznacza formularz, w którym Użytkownicy Serwisu zamieszczają niezbędne dane w celu otrzymania informacji o przedmiocie działalności oraz usługach świadczonych przez Operatora;

1.2.4. Operator lub Administrator – oznacza Beyli Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 13, 00-071 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000774426,

1.2.5. Przepisy ODO – oznacza wszystkie przepisy mające zastosowanie do ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym:1.2.5.1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO);1.2.5.2. ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);1.2.5.3. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123);1.2.5.4. ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.).1.2.6. Regulamin – oznacza Regulamin działania serwisu internetowego beyli.pl, który określa prawa i obowiązki Operatora oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu;1.2.7. Serwis - oznacza serwis działający pod adresem internetowym www.beyli-dental.pl;1.2.8. Użytkownik/Ty/Wy – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet.

1.3. Korzystanie z Serwisu oznacza, że akceptujesz postanowienia Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptujesz tej Polityki, to powinieneś niezwłocznie przestać korzystać z Serwisu.

1.4. Aby skontaktować się z Nami w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz do nas, korzystając z adresu gdpr@beyli.pl

1.5. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe zgodnie z Przepisami ODO.

1.6. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu następuje na zasadach określonych treścią Regulaminu.

1.7. Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego połączenia. Informacje przesyłane i odbierane przez Serwis są prywatne.

2. Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych2.1. Twoje Dane Osobowe przetwarzamy:2.1.1. w celu wykonywania na Twoją rzecz usług przewidzianych w Regulaminie, oraz na podstawie umów zawieranych w ramch Serwisu, w tym w szczególności w celu umożliwienia Ci zakupu Alignera oraz realizacji świadczeń medycznych związanych z zakupem Alignera2.1.2. w celu analizowania pracy Serwisu, optymalizowania jego działania – co dotyczy danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz innych podanych w toku rejestracji w Serwisie2.1.3. w celu kontaktowania się z Tobą, w przypadku, gdy korzystasz z elektronicznych form kontaktu z Nami, nie zawierając Umowy – co dotyczy danych identyfikacyjnych i kontaktowych;2.1.4. w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych – co dotyczy danych identyfikacyjnych i kontaktowych.2.1.5. w celach kontaktu z placówkami medycznymi, w tym świadczenia usług telemedycyny przez lekarzy – co dotyczy danych danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz danych o zdrowiu wymaganych przez przepisy prawa.

3. Będziemy mogli przetwarzać Twoje Dane Osobowe:3.1. W przypadku zwykłych Danych Osobowych, gdy zostanie spełniony jeden z następujących warunków:3.1.1. wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;3.1.2. przetwarzanie będzie niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;3.1.3. przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z Naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; uzasadnionym interesem, w jakim przetwarzamy Twoje dane jest marketing usług własnych.3.2. W przypadku Danych wrażliwych gdy:3.2.1. wyrazisz wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może wyrazić zgody na takie przetwarzanie;3.2.2. przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez Ciebie;3.2.3. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;3.3. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich Danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Zbieranie Danych osobowych

4.1. Serwis zbiera następujące kategorie Danych osobowych: imię, nazwisko, email, kraj, data urodzenia, numer PESEL, numer telefonu, dane dotyczące stanu zdrowia (w zakresie stanu uzębienia, chorób uzębienia, spotkań z lekarzami).

4.2. Nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Serwisu bez założenia Profilu i zawarcia z Nami Umowy.

4.3. Dla zawarcia z nami Umowy konieczne jest podanie następujących Danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, uner PESEL, kraj– jest to dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji konta w Serwisie i zawarcia z nami Umowy. Podanie pozostałych Danych osobowych, w tym zwłaszcza Danych wrażliwych, jest dobrowolne i zależy wyłącznie od tego czy chcesz dokonać zakupu Alignera

4.4. W czasie korzystania z Serwisów pobieramy, w sposób automatyczny, informacje o Tobie poprzez pobieranie i zachowywanie numerów Twojego IP, rodzaju przeglądarki i języka oraz czasu dostępu, informacje nawigacyjne, w tym informacje o wyświetlanych przez Ciebie stronach, linkach, na które klikasz i innych czynnościach, podejmowanych w związku z Serwisem. Informacje te przechowujemy jako logi serwerowe. Mogą one być także wykorzystywane przez organy ścigania na wypadek działalności mającej charakter niedozwolony. W celu zwiększenia ochrony Twoich Danych osobowych wykorzystujemy je w formie zanonimizowanej. Przy czym anonimowe dane logów serwera zapisywane są osobno od innych danych osobowych.

4.5. Jeśli kontaktujesz się z nami w sposób elektroniczny przy użyciu poczty elektronicznej, udostępnionych w Serwisie linków lub formularzy, przekazane tak, dobrowolnie, Dane osobowe są automatycznie przechowywane na zasadach i warunkach określonych w Polityce.

5. Komu możemy przekazać Twoje Dane osobowe?5.1. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Beyli Serwis może udostępniać Twoje Dane osobowe (za wyjątkiem Danych wrażliwych) następującym kategoriom odbiorców:5.1.1. podmiotom świadczącym Nam usługi outsourcingowe związane z Naszą działalnością np. podmiotom świadczącym usługi księgowe czy informatyczne. W takiej sytuacji będą podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych, i zawrzemy z nimi stosowne umowy.;5.1.2. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, będą przetwarzane przez Beyli Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, kod pocztowy: 00-071, KRS: 0000774426, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.5.2. Decyzje o udostępnieniu twoich Danych Wrażliwych lekarzom partnerom oraz o zakresie udostępnianych danych osobowych podejmujesz samodzielnie i również samodzielnie wykonujesz wszystkie czynności związane z udostępnieniem Danych osobowych lekarzowi. W związku z tym administratorem Twoich Danych osobowych zostanie również Lekarz. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad przetwarzania Danych osobowych przez Lekarzy.

6. Czy przekazujemy Dane osobowe do Państw trzecich6.1. Nie zamierzamy przekazywać Danych osobowych do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, w rozumieniu Przepisów ODO.

7. Czas przetwarzania Danych osobowych7.1. Będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu na jaki zostały zebrane i w oparciu o konkretną podstawę prawną. To oznacza, że:7.1.1. Twoje Dane osobowe jakie zgromadziłeś w Profilu będziemy przetwarzać przez okres obowiązywania Umowy, a także, po jej rozwiązaniu przez okres i w zakresie niezbędnym do dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy, jednak nie dłużej niż 12 lat od dnia wygaśnięcia Umowy;7.1.2. Twoje Dane osobowe, w tym Dane wrażliwe, które w wersji zanonimizowane zostały włączone do Treści dostępnych na Serwisie przez okres nie dłuższy niż 12 lat od dnia wygaśnięcia Umowy.7.1.3. W razie odpadnięcia celu lub podstawy prawnej, w szczególności po upływie okresu o którym mowa powyżej, usuniemy Twoje Dane osobowe.

8. Do czego masz prawo?8.1. Masz prawo do uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje Dane osobowe, prawo dostępu do tych Danych oraz do uzyskania następujących informacji o:8.1.1. celach przetwarzania;8.1.2. kategoriach przetwarzanych Danych osobowych;8.1.3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, a w razie jeżeli Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, będzie uprawniony do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem;8.1.4. w miarę możliwości, planowanym okresie przechowywania Danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu.8.1.5. prawie do żądania od Nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;8.1.6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;8.1.7. jeżeli Dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;8.1.8. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania w stosunku do Ciebie.8.2. Masz prawo do domagania się od Nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

8.3. Masz prawo do „bycia zapomnianym” tj. do żądania od Nas niezwłocznego usunięcia Twoich Danych osobowych, a My będziemy zobowiązani te Dane bez zbędnej zwłoki usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:8.3.1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;8.3.2. cofnąłeś/ cofnęłaś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;8.3.3. wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania w związku z Twoją szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.8.3.4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.8.3.5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;8.3.6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.8.4. Realizacja prawa do bycia zapomnianym nie ma zastosowania w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne:8.4.1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;8.4.2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej Nam powierzonej;8.4.3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i), jak również art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2016/679;8.4.4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo to, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;8.4.5. Do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.8.5. Masz prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych w następujących przypadkach:8.5.1. kwestionujesz prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić prawidłowość tych Danych;8.5.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Danych osobowych, żądając ograniczenia ich wykorzystania;8.5.3. nie potrzebujemy już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;8.5.4. wniosłeś/ wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. Jeżeli, przetwarzanie danych zostało ograniczone w związku z realizacją powyższych uprawnień, takie dane osobowe możemy przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, o czym poinformujemy Cię.8.6. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje Dane osobowe, które Nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te Dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z Naszej strony, jeżeli:8.6.1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 2016/679 lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2016/679; oraz8.6.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. O ile jest to możliwe technicznie, możesz żądać abyśmy przesłali takie Dane osobowe bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi.8.7. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych, gdy:8.7.1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2016/ 679); lub8.7.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/ 679), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Nie będzie nam wolno przetwarzać tych Danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.8.8. Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, będziesz miał prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich Danych osobowych na potrzeby marketingu takiego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku nie będzie nam już wolno przetwarzać Twoich Danych osobowych do takiego celu.

8.9. Ponadto, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jeżeli nie przebywasz na terytorium polski, w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie dotyczące Twoich Danych osobowych narusza rozporządzenie 2016/679.

9. Przetwarzanie cookies9.1. Serwis wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez Serwis na urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.

9.2. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych i adresowych Użytkownika, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Technika „cookies” pozwala wyłącznie określić profil informacji, jakimi Użytkownik jest zainteresowany. W ten sposób zebrane dane umożliwiają badanie zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.

9.3. Celem stosowania techniki „cookies” jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zbieranie anonimowych statystyk pomagających ustalić, w jaki sposób wykorzystywane są treści zamieszczone w Serwisie oraz prezentowanie Użytkownikom informacji i reklam dostosowanych do jego preferencji. 9.4. Użytkownik może sam zdecydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. W tym celu należy zmienić ustawienia/preferencje w przeglądarce www. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek zwykle pozwalają na zapisywanie cookies. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możliwe jest również korzystanie z Serwisu bez stosowania i zapisywania plików cookies, jednak wtedy nie wszystkie funkcje serwisu mogą być dostępne.

9.5. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:9.5.1. „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;9.5.2. „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;9.5.3. „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;9.5.4. „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;9.5.5. „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;9.5.6. „własne” - zamieszczane przez Serwis;9.5.7. „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis

9.6. Aktualnie na stronie internetowej wykorzystujemy ciasteczka:Nazwa ciastka: _ga; Rodzaj ciastka: Stałe; Opis ciastka: Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznychNazwa ciastka: _gat; Rodzaj ciastka: Stałe; Opis ciastka: Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznychNazwa ciastka: _gid; Rodzaj ciastka: Stałe; Opis ciastka: Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics – w celu gromadzenia zagregowanych danych

9.7. Przechowywanie zapytań kierowanych do serwera nie wymaga przetwarzania Danych Osobowych, ponieważ dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony Serwisu. Zasoby przeglądane przez Użytkownika identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:9.7.1. publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;9.7.2. nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;9.7.3. nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji9.7.4. czasu nadejścia zapytania;9.7.5. pierwszego wiersza żądania http;9.7.6. kodu odpowiedzi http;9.7.7. liczby wysłanych przez serwer danych;9.7.8. adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;9.7.9. informacji o przeglądarce Użytkownika9.7.10. informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

10. Postanowienia końcowe10.1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności Serwisu w celu zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Polityki prywatności Serwisu może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

10.2. Zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności Serwisu, w tym przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i polityki prywatności należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: biuro@beyli.pl.

10.3. Ostanie zmiany w Polityce prywatności serwisu zostały wprowadzone w dniu 08. 11. 2019.